KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Laff Sosyal Mesajlaşma Uygulaması ("Uygulama") Türk Telekomünikasyon A.Ş. (aşağıda "Türk Telekom" ya da "BİZ" olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Gizlilik Politikası ("POLİTİKA"), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerin ("Kişisel Veri") tarafımızca ne surette toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. İşbu Politikada tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Laff Kullanıcı Sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi") dikkate alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ SORUMLUSU
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekom tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
Türk Telekom kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

VERİLERİNİZ HANGİ YOLLARLA ELDE EDİLMEKTEDİR?

Türk Telekom olarak kişisel verilerinizi, doğrudan Uygulama veya uygulamaya ait mail adresi, sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu yolla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Uygulama'yı kullanmak amacıyla kayıt yaptırma, hesap oluşturma, profil oluşturma, form doldurma, Türk Telekom ile yazışmalar gerçekleştirme, Uygulama aracılığıyla ürün satın alma veya anket ya da promosyonlara yanıt verme aktiviteleri esnasında sunmuş olduğunuz bilgileri kapsamaktadır.

HANGİ VERİLER TOPLANMAKTADIR?

Aşağıda, sunduğumuz hizmetler kapsamında toplayabileceğimiz kişisel veri kategorileri detaylı biçimde açıklanmıştır:

SAĞLADIĞINIZ BİLGİLER

İletişim/hesap bilgileri: İsim, soy isim, mobil hat numarası ve profil adı, profil resmi ve durum mesajı.

Arşivlenmiş Mesaj Mesajlarınız (sohbetleriniz, fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, dosyalar ve paylaşılan konum bilgileri dâhil) iletildikten sonra, Türk Telekom sunucularında sonradan erişebilmeniz için saklanan bilgilerdir.  Bir mesaj hemen gönderilemiyorsa (örneğin, çevrimdışıysanız), iletmeye çalıştığımızdan itibaren 30 güne kadar sunucularımızda kalabilir. Bir mesaj 30 gün içesinde teslim edilmezse, Türk Telekom sunucularından silinir.

Uçtan uca şifreleme, Gönderdiğiniz ve aldığınız mesajların BİZ'im ve üçüncü şahısların okumalarının engellenmesi için uçtan uca şifrelenmesi işlemidir.

Rehber/Bağlantılar Başkalarıyla iletişim kurmanızı düzenleyebilmemiz için, sık kullanılanların bir listesinin gruplar ve yayın listeleri oluşturulmasının sağlanması,  eklenmesi ve bu tür gruplar ve listelerin hesap bilgilerinizle ilişkilendirilmesidir.

Müşteri desteği. Hizmetlerin kullanımı, şikâyet ve taleplerinize ilişkin destek. Örneğin, bize uygulama performansımız veya diğer sorunlarımızla ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

OTOMATİK OLARAK TOPLANAN BİLGİLER

Kullanım Bilgisi. Servisle ilgili, teşhis ve performans bilgileriniz işlenmektedir.  Buna, aktif olduğunuza ilişkin bilgiler (Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız, Hizmetlerimizi ve benzerlerini kullanarak başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunuz gibi), günlük dosyalarınız ve tanılama, kilitlenme, web sitesi ve performans günlükleri ve raporları dâhildir.

Cihaz ve Bağlantı Bilgisi. Servislerimizi kurarken, erişirken veya kullanırken cihaz bilgileriniz toplanmaktadır. Donanım modeli, işletim sistemi bilgisi, tarayıcı bilgisi, IP adresi, telefon numarası dâhil mobil şebeke bilgisi ve cihaz tanımlayıcıları bilgilerini içerir. Konumunuzu paylaşmayı seçtiğinizde, cihaz konum bilgilerini topluyoruz.

Durum bilgisi Hizmetlerimizde çevrimiçi olup olmadığınıza ilişkin hizmetlerimizi en son kullandığınızda durumunuzu en son ne zaman güncellediğinize ilişkin bilgilerinizi topluyoruz.

Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar. Hizmetlerimizi işletmemize, sunmamıza, geliştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize ve pazarlamamıza yardımcı olmak için üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışıyoruz. Örneğin, uygulamalarımızı daha fazla kullanıcaya ulaştırmak, altyapımızı, teslimatı ve diğer sistemleri sağlamak, harita ve yer tedarik etmek, ödemeleri işlemek, insanların hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olmak ve hizmetlerimizi pazarlamak için şirketlerle çalışıyoruz. Bu sağlayıcılar bize belirli durumlarda sizinle ilgili bilgi verebilir; örneğin, uygulama mağazaları, servis sorunlarını teşhis etmemize ve çözmemize yardımcı olmak için bize raporlar sağlayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; KVKK ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında,
 • Yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri ve her türlü kötü niyetli kullanımların (virüs atak ve siber saldırıları gibi) tespit edilmesi ve önlenmesi,
 • Ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması,
 • Taleplerinizi gerçekleştirme, şikâyetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi,
 • Ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edindirmek,
 • Satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi,
 • Daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • BİZ ve üçüncü firmaların ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikâyet, yasal takip amaçları kapsamında işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun'un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aktarılabilecektir.

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştirakleri TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve diğer tüm grup şirketleri,
 • Yetki vermiş olduğumuz, BİZ'im nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HAKLARINIZ
KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Uygulama içerisinde yer alan talep ve şikayet sekmesinden, iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Türk Telekom, kişisel verileri, elde etme ve/veya ikincil işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğabilecek uyuşmazlıklar için ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca kişisel verilerin saklanması da bu kapsamda değerlendirilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ

Türk Telekom, kişisel verilerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında tüm makul idari tedbrler alınmakta ve teknik ve fiziksel kontrol mekanizmalarını içeren bir bilgi güvenliği programı uygulamaktadır. Örneğin; mesajlarınızın makul teknik ve organizasyonel tedbirler yoluyla güvenliğinin temini için asgari olarak endüstriyel standartlarda şifreleme teknolojileri kullanmaktadır. Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp Türk Telekom bu kapsamda mutlak güvenliği garanti edememektedir.

Türk Telekom, kullanıcıların kişisel verilerini işbu Politika'ya ve/veya yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamaktadır. Türk Telekom, kişisel verileri ikincil işleme faaliyetleri için yalnızca söz konusu işlemenin hukuka uygun olması durumunda kullanmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerinin işbu Politika'ya uygun olarak şirket dışı hizmet sağlayıcılarla paylaşılması halinde, Türk Telekom bu üçüncü kişilerin aynı ya da benzer seviyelerde koruma sağlaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
Ancak Türk Telekom, Uygulama aracılığıyla bağlantı verilen üçüncü parti uygulamaları ve/veya kullanımları için sorumluluk taşımamaktadır.

POLİTİKA'YA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
Türk Telekom, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Türk Telekom'un Politika'da yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.